Đóng

Thông tin tài sản và nợ

Tra cứu
Thông tin tài sản và nợ Thông tin margin
Tài sản ròng   Giá trị tài sản đảm bảo  
  Giá trị CK được phép vay margin  
Tổng tài sản   CK hiện có  
Tổng tiền   CK mua chờ về  
Tiền chưa phong tỏa   Giá trị đánh giá theo tỷ lệ vay margin  
Tiền phong tỏa   CK hiện có  
Tiền bán chưa ứng   CK mua chờ về  
Tiền cổ tức chờ về   Sức mua tối thiểu  
Giá trị CK   Tiền mặt có thể rút đảm bảo tỷ lệ rút tiền  
Gía trị CK được GD   Tỷ lệ TN / TTS toàn bộ tài khoản  
Gía trị CK phong tòa   Tỷ lệ TN / TTS trong danh mục margin  
Gía trị CK mua chờ về   Tỷ lệ ký quỹ hiện tại  
Gía trị CK phát sinh quyền   Gía trị CK cần bán để đưa về tỷ lệ rút tiền  
Giá trị chờ giao dịch   Tiền cần nộp để đưa về tỷ lệ duy trì  
Tổng dư nợ   Gía trị CK margin phài bán để đưa về tỷ lệ duy trì  
Vay margin   Tổng tiền bảo lãnh trong ngày  
Vay cầm cố   Tiền bảo lãnh đã dùng  
Vay bảo chứng   Tổng tiền thiểu cho thanh toán  
Vay Hỗ trợ thanh toán   Tiền có thề vay margin ngày T  
Tổng tiền mua chưa thanh toán   Tiền phai nộp do mua từ bảo lãnh ngày T  
Tổng tiền mua chưa khớp   Tổng nợ ngày T-1  
Lãi tạm tính