Đóng

Ứng trước tiền bán chứng khoán

Tra cứu

Có hiệu lực

Chi tiết bán

Yêu cầu

Hạng mục cho vay

Đóng

Thông báo

KH click vào deal muốn ứng khung bên trái, hệ thống sẽ show chi tiết từng deal tại khung bên phải. Sau đó KH nhập số tiền cần ứng.