Đóng

Quyền mua

Tra cứu

Có hiệu lực

Đăng ký

Mã CK
Tên CK
Giá
Số lượng cơ sở
Số lượng có thể giao dịch
Tổng số tiền
Số tiền có thể sử dụng
Chờ phê duyệt
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Trạng thái quyền
Ngày tham chiếu
Số giao dịch
Loại quyền
Đăng ký