Đóng

CW Giá hiện tại

Giá hiện tại      
Khối lượng   KLGD hôm trước  
Giá chào bán   Giá thực hiện  
Giá chào mua   Tỉ lệ thực hiện  
Gía bình quân   Giá tham chiếu  
Stock      
Giá cao nhất   Ngày đáo hạn  
Giá thấp nhất   Ngày GD cuối  
Break-Even   Giá lý thuyết  
BĐ Hàm ý   Hệ số PN RR  
Tỉ lệ hoán đổi   ĐV phát hành  
Khối lượng chào mua 00:00:00 Khối lượng chào bán
   
   
   
   
   
   
     
  Tổng khối lượng  
  Lệnh  
Giá cao nhất trong 5 ngày
Giá cao nhất trong 20 ngày
Giá cao nhất trong 250 ngày
Giá thấp nhất trong 5 ngày
Giá thấp nhất trong 20 ngày
Giá thấp nhất trong 250 ngày