Đóng

Giá hiện tại

   
Giá hiện tại      
Khối lượng   KLGD hôm trước  
Giá chào bán   Tỷ lệ GD trong ngày  
Giá chào mua   GTGD (Triệu đồng)  
Gía bình quân   Giá tham chiếu  
Giá mở cửa    
Giá cao nhất   00:00:00  
Giá thấp nhất   00:00:00  
NN mua   NN bán  
Khối lượng chào mua 00:00:00 Khối lượng chào bán
   
   
   
   
   
   
     
  Tổng khối lượng  
  Lệnh  
Giá cao nhất trong 5 ngày
Giá cao nhất trong 20 ngày
Giá cao nhất trong 250 ngày
Giá thấp nhất trong 5 ngày
Giá thấp nhất trong 20 ngày
Giá thấp nhất trong 250 ngày

Cổ phiếu phát hành thêm

Ngày ĐKCC Tỷ lệ phân bổ quyền Tỷ lệ phân bổ Giá phát hành
       
Kỳ hạn áp dụng yêu cầu Thời gian có thể chuyển nhượng Ngày hiệu lực  
       

Cổ phiếu thưởng

Ngày ĐKCC Tỷ lệ phân bổ quyền Tỷ lệ phân bổ Giá CP phân bổ
       
Ngày trả CP phân bổ Ngày hiệu lực    
       

Cổ tức

Ngày ĐKCC Tỷ lệ phân bổ quyền Tỷ lệ phân bổ(cổ phiếu) Tỷ lệ phân bổ (tiền mặt)
       
Giá CP phân bổ Ngày trả CP phân bổ Ngày trả tiền mặt Ngày hiệu lực
       
    Đóng