Đóng

Mật khẩu S-Pro/S-Web

Thay đổi

Mật khẩu mới phải từ 6~8 ký tự bao gồm chữ số và chữ cái (viết thường)

Mật khẩu GD hệ thống hotline

Thay đổi

Mật khẩu nên là 4 số.