Đóng

Lệnh

KL tối đa Giá hiện tại Mua Bán
Sửa
Mở cửa   Trần  
Cao nhất   Sàn  
Thấp nhất   Tham chiếu  
Khối lượng chào mua 00:00:00 Khối lượng chào bán
   
   
   
   
   
   
     
KLCK có thể đặt lệnh
Sức mua tối đa
Phân loại Số dư tiền mặt Thanh toán M/B
T+1
T+2
T+3
Số dư tiền mặt đầu ngày
Giá trị bảo lãnh
GT đánh giá CK mua ngày T
Tài sản đánh giá
Sức mua đang âm
Tổng giá trị phong tỏa
Giá trị đặt lệnh ngày hôm nay
Hạn mức margin
Số tiền PIA
Số tiền phí PIA
T+1
T+2
T+3
Số dư tiền gửi
Tổng tiền mua CK
Số dư tiền gửi tạm tính
Tổng tài sản tạm tính
Lãi/Lỗ tạm tính
% Lãi/Lỗ tạm tính